Algemene Voorwaarden

DEFINITIE
Goedkoopwinkelinrichten is een webshop die onderdeel is van ZB Group. ZB Group valt onder Service BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer: 08091549.

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan de koper/opdrachtgever met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan en met verkoper/opdrachtnemer Goedkoopwinkelinrichten Indien met koper meerdere rechtspersonen of ondernemingen worden aangeduid zijn deze gehouden zich te houden aan alle verplichtingen die de overeenkomst met zich mee brengt. Koper is niet gerechtigd de overeenkomst over te dragen aan derden.
 Goedkoopwinkelinrichten is gerechtigd derden bij uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst van verkoper en koper. Acceptatie van de orderbevestiging van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door koper.

ORDERBEVESTIGINGEN
Alle geplaatste orders zijn definitief wanneer dit schriftelijk bevestigd is door Goedkoopwinkelinrichten. Goedkoopwinkelinrichten is niet verantwoordelijk voor verkeerde bestellingen.

DEELLEVERINGEN
In situatie van overmacht en/of in overleg met koper is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan – tekortkoming van toeleveranciers, ziekte, gebrek aan personeel, staking, transportbelemmeringen of andere zaken die buiten de invloed van Goedkoopwinkelinrichten vallen. De overeenkomst mag van beide kanten ontbonden worden na 6 weken waarin deze situatie is ontstaan zonder daar wederzijds  kosten aan te verbinden.

AFNAMEVERPLICHTING
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

RECLAMES
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) inspecteren.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd:

  • of de afgeleverde zaken wat betreft het aantal overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen  24 uur na aflevering / afhalen schriftelijk aan de verkoper te melden.
 Ook wanneer koper tijdig reclameert blijft er de verplichting van afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
 Indien er sprake is van retourbetaling is dit nooit meer dan het aankoopbedrag vermeld op de factuur.

PRIJS
De prijzen vermeld bij de Goedkoopwinkelinrichten zijn excl. btw. Betaling is altijd voor uitlevering.

AFLEVERING / AFHALEN BESTELLING
Goedkoopwinkelinrichten heeft  Nederland, België en Duitsland als aflevergebied. Afhalen bij Goedkoopwinkelinrichten is tevens mogelijk.

AANSPRAKELIJKHEID
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is  overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige aflevering zonder overleg met de koper dient  verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Goedkoopwinkelinrichten wordt een redelijke termijn gegund om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.

Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.

BETALING
Betalingen van bestelde producten bij Goedkoopwinkelinrichten geschieden altijd vooraf.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Door de koper bestelde producten blijven eigendom van Goedkoopwinkelinrichten totdat de koper het gehele factuurbedrag heeft voldaan. 
Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de  verkoper gerechtigd bestelde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust weer tot eigendom van Goedkoopwinkelinrichten te rekenen. De overeengekomen orderbevestiging tussen koper en verkoper vervalt hiermee.

INTELLLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten van intellectueel- en/of industrie eigendom waaronder auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht of enig ander recht op alle krachtens de overeenkomst door Goedkoopwinkelinrichten vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Goedkoopwinkelinrichten of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder toestemming van Goedkoopwinkelinrichten geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook.

GARANTIE

Goedkoopwinkelinrichten geeft 1 maand garantie tenzij anders vermeld per product, op fabricage en materiaalfouten. Dit kan betekenen herstel van materiaal, omruilen van producten waarbij de oude producten retour gaan naar Goedkoopwinkelinrichten of retour van het aankoopbedrag. De beslissing hierin ligt bij Goedkoopwinkelinrichten.
Garantieverplichting vervalt indien koper ondeugdelijk is omgegaan met materialen of er opzet of grove schuld bij koper of van diens leidinggevende ondergeschikten o.a. foutieve opslag, transport van materialen met ondeugdelijke verpakking. Onzorgvuldig of verkeerd gebruik. Schade door wateroverlast, brand of dergelijke.

INSOLVENTIE
Indien de koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door een bevoegde rechter, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.